Concurs la Directia Medicala a Ministerului Afacerilor Interne

1584

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcția de director adjunct (medical) al Direcției Medicale, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al Direcției Medicale.

Pentru a participa la concurs, ofițerii de poliție trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată sau studii universitare cu diplomă de licență în specializarea „medicină”;
2. să fi absolvit studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază;
3. să fi absolvit studii de rezidențiat;
4. să aibă certificat sau alt document care atestă obținerea titlului de medic primar într-una din specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale;
5. să dețină autorizație de acces la informațiile clasificate;
6. să cunoască o limbă de circulație internațională citit/scris/vorbit la nivel mediu;
7. să aibă minim 8 ani vechime în muncă, din care minim 5 ani vechime în Ministerul Afacerilor Interne;
8. să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
9. să aibă 4 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I.;
10.să nu fie cercetați disciplinar, să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau față de aceștia să nu fie pusă în mișcare acțiunea penală;
11.să fi obţinut calificativul de cel puţin “Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
12.să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – minim subcomisar de poliție.
13.să fie declaraţi „apt medical” și „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop.

Concursul se va desfășura la sediul Direcției Medicale, din Municipiul Bucureşti, str. Mihai-Vodă nr. 17, etaj VI, sector 5, în data de 20.02.2018, ora 10.00 și va consta conform art. 2738 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările
ulterioare, în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio și/sau video, după următorul grafic:
– instructajul candidaților: ora 10.00;
– desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: începând cu ora 10.15;
– afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
– afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților);
– perioada limită de depunere a eventualelor contestații: în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor (21.02.2018);
– afișarea rezultatelor analizei eventualelor contestații (22-23.02.2018);
– afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului (21-23.02.2018, în raport de existența/inexistența unor eventuale contestații).

Eventualele contestații cu privire la rezultatul probei de concurs/examen se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, iar acestea se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Contestațiile se vor depune personal la sediul Direcției Medicale, din Municipiul Bucureşti, str. Mihai-Vodă nr. 17, etaj VI, sector 5.

Evaluarea rezultatului la proba interviu pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care obține nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin nota 7,00.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obțin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Cererile/rapoartele de înscriere la concurs (însoțite de curriculum vitae și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare) vor fi adresate directorului Direcției Medicale şi vor fi depuse la secretariatul unității, din Municipiul Bucureşti, str. Mihai-Vodă nr. 17, etaj VI, sector 5, până la 10.01.2018 ora 16.00.

Dosarele de recrutare se vor depune la secretariatul comisiei de concurs din Bucureşti str. Mihai-Vodă nr. 17, sectorul 5, etaj VI, cam. 612, până la data de 23.01.2018, ora 16.00.

Pe lângă documentele sus-menţionate, în dosar sunt necesare următoarele acte:
– copia actului de identitate;
– copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;
– copia certificatului sau documentului care atestă obținerea titlului de medic primar într-una din specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale;
– copia documentului care atestă cunoașterea, la nivel mediu, a unei limbi de circulație internațională;
– adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate (conform art. 16 lit. a) din O.m.a.i. nr. 516/2003, cu modificările ulterioare);
– adeverință eliberată de unitatea de proveniență sau, după caz, de structura de resurse umane care gestionează dosarul personal al candidatului din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 5, 7, 8, 9, 10, 11 și 12.

În conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr.
140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.,
cu modificările și completările ulterioare, documentele solicitate în copie se prezintă în
original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de
recrutare în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către secretarul comisiei
de concurs și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului după
realizarea copiilor.
Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată la inițiativa candidatului,
situație în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.
Programarea pentru testarea psihologică se va efectua, după încheierea perioadei de
înscriere, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Medicale, iar candidaţii vor
fi anunţaţi în timp util cu privire la data efectuării acesteia.
Verificarea îndeplinirii în mod cumulativ a condițiilor de participare la
examen/concurs și a corectitudinii dosarelor de recrutare se va realiza de comisia de
examen/concurs, în termen de cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei de
concurs.
Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afișează la avizierul Direcției Medicale și se postează pe pagina de internet www.mai.gov.ro, carieră, anunțuri, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea concursului.

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit. În conformitate cu prevederile art. 22 lit. d) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor
clasificate.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

TEMATICA
1. Acordarea asistenţei medicale primare şi în ambulatoriul de specialitate în condiţiile sistemului de asigurări sociale de sănătate.
2. Organizarea și funcționarea spitalelor.
3. Acordarea asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne.
4. Acordarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate de la nivelul Centrelor de reţinere şi arestare preventivă ale Ministerului Afacerilor Interne.
5. Metodologia examinării medicale pentru încadrarea personalului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a candidaţilor care urmează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne.
6. Organizarea şi exercitarea inspecției sanitare şi sanitare veterinare în unitățile Ministerului Afacerilor Interne.
7. Finanţarea unităţilor sanitare din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Autoritate Judecătorească.
8. Activităţile de analiză a postului şi întocmire a fişei postului.
9. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile Ministerului Afacerilor Interne.
10.Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului.
11.Modul de păstrare, gestionare şi protecţie a informaţiilor clasificate.
12.Organizarea activității de informare publică și relații publice.
13.Desfășurarea activității de informare publică și relații publice – Reguli generale.
14.Caracteristici ale conducerii serviciilor de sănătate – date generale.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Titlul III, V, VII);
2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului ( Cap. III. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului);
3. H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017;
4. O.M.A.I. nr. 516/2003 privind acordarea asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne;
5. H.G. nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
6. H.G. nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti;
7. O.M.A.I. nr. 374/2003 privind metodologia examinării medicale şi baremele pentru încadrarea personalului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a candidaţilor care urmează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne;
8. O.M.A.I. nr. 563 din 13.10.2003 privind exercitarea inspecției sanitare și sanitare veterinare în unitățile Ministerului Afacerilor Interne;
9. H.G. nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească;
10.H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;
11.O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;
12.O.M.A.I. nr. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile Ministerului Afacerilor Interne;
13.O.M.A.I. nr. 201/2016 privind organizarea și desfăşurarea activităţii de informare publică și relaţii publice în Ministerul Afacerilor Interne;
14.Managementul unităților sanitare – Mohammad Jaradat – Editura Dacia, Cluj Napoca, 2006

NOTĂ: Actele normative vor fi studiate cu toate intervenţiile legislative de la data intrării în vigoare şi până la data publicării anunţului.

Relaţii suplimentare privind documentele necesare participării la examen/concurs, organizarea și desfășurarea acestuia se pot obține în zilele lucrătoare, între orele 08,00 – 16,00, la numărul de telefon 021.303.70.80, interior 30.500.